Híreink

Iskolatörténet

 Iskolatörténet – és ami mögötte van

Az iskolaváros, Esztergom közvetlen szomszédságában talán túlzott elvárásnak gondolták, sokan nem is támogatták egy középiskola alapítását. Dorog fejlődése, ipari központtá válása, városiasodása azonban már az 1950-es évektől felvetette a rangos városi cím megszerzésének igényét. A járási székhely is sugalmazhatott új igényeket, s a következő évtizedek fejlesztéseinek meghatározó hajtóerejét adta a beköltözések, a lakótelepek terjeszkedése, a regionális kereskedelmi központtá válás megannyi pozitív ígérete.

A köztudatban egy középiskola jól illett ehhez a fejlesztési koncepcióhoz, a megyei kapcsolatok pedig erősítették a létrehozás esélyét.

1968-ban döntés született a Dorogi Gimnázium alapításáról. Hivatalosan 1969-ben indították az első osztályokat, ám az épület még nem készült el, így a Zrínyi-iskola adott helyet a középiskolának. Első igazgatója Valovics Ferencné lett, aki korábban a Petőfi-iskolában tanított, majd Nyergesújfalun szerzett középiskolai tanári tapasztalatokat.

A kezdet első tanári karát Árkossy Ottóné, dr. Bodri Ferenc, Dániel Elemérné, Gerencsér Jánosné, Horváth Piroska, Huszárik Pálné, dr.Komáromi Szilveszter, Posch Istvánné, óraadóként Bakos Gertrúd és Paczolai Imre alkotta.

1970-ben az Otthon téri épületbe beköltözhetett a felmenő rendszerben gyarapodó gimnázium. A helykihasználás ésszerűsítése és a társadalmi szükségletek rögtön új terveket szültek: 1971/72-es tanévben német tagozatos osztályt indítottak. Sikeres működtetésében Árkossy Ottóné és Komáromi Szilveszter nyelvtanároké a fő érdem.

A középfokú óvónőképzés országos problémája, a beiskolázás nagy távolsága indokolttá tette egy szakközépiskolai osztály indítását is a környék gondjainak kezelésére. 1972-ben megszületett a Dorogi Gimnázium és Szakközépiskola. Sokan máig sem értik, miért szűnt meg később ez a sikeres innováció a városi intézményrendszerben.

Az első évtizedében rang és öröm volt a dorogi és környékbeli iskolák leány diákjainak fogadása, képzése. A minőségi munka főszereplői Szajlai Béláné, Pető Piroska, Reizer Ottóné és a szakmai munkát irányító Székely Zoltán voltak.

1981-től felváltotta az óvónőképzési programot az évfolyamonkénti három osztályos gimnázium kiépítése. A német nyelv mellett már angolt és franciát is tanítottak. 1991-től a környék nemzetiségeinek kínálták a szlovák nyelvű oktatást. Gyakorlati fakultációs tárgyként gépjárművezetés és szállítási ügyintézői ismeretek tanulására is lehetőséget teremtett az intézmény, ezekből a tárgyakból érettségizni lehetett.

Rövid, de sikeres kísérletnek nevezik ma is a 90-es években a humán-reál tagozatok működtetését. A diákoknak módjuk volt képességeik kibontakoztatására. Ha a sikeres felvételi eredményeket tekintjük mérvadónak, akkor ez a képzés volt az intézmény második sikeres periódusa. Ez köszönhető nemcsak a tantestület erőfeszítésének, hanem a település és a környék értelmiségi családjainak is, akik támogatták a munkát és szívesen együttműködtek a dorogi gimnáziummal.

Az 1990-es évektől a fogyatkozó tanulólétszámok egyre gyakrabban kényszerítették a hazai középiskolákat új profilok keresésére; 1996-ban bevezetésre került a hatosztályos gimnáziumi képzés, és a szerényebb tudású tanulóknak ún. „ifjúsági tagozatú osztályt” szerveztek, a 13. évfolyamra pedig számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképzést indítottak.

Nehezítette a vezetés dolgát, hogy a kezdeti megyei gazdát 1983-ban felváltotta a dorogi önkormányzat, de 1996-ban ismét megyei fenntartású lett az intézmény. 2012-től a Megyei Intézményfenntartó Központ vette át a gazda szerepét. 2013. április 1-től az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

Eközben 1989-től Gerencsér Jánosné, 1994-től Belecz László, 2005-től Tauber Gabriella, 2010-től Lőrincz Lívia, majd 2011-től Wágnerné Gálicz Katalin, 2017-től ismét Lőrincz Lívia váltotta egymást az igazgatói székben. 2022-től az intézmény vezetője Vidra Gábor.

Az intézményben jelenleg:

  • magyar-angol két tanítási nyelvű,
  • emelt szintű angol, informatika
  • és általános tantervű gimnáziumi (katonai-, belügyi rendészeti) képzés folyik.

 

Tanárok

Vidra Gábor igazgató
Viola András igazgatóhelyettes
Kara József igazgatóhelyettes
Arany András osztályfőnök 11.A
Bányavári Éva Gabriella osztályfőnök 11.B
D. Szabó Miklós pedagógus
Dr. Dávid Hlavicka Andrea osztályfőnöki mkv., osztályfőnök 9.A
Faragóné Urbán Teodóra pedagógus
Gacsainé Fajcsi Éva humán mkv., osztályfőnök 12.B
07 HI Haas Ildikó osztályfőnök 12.A
Hajnal Zoltán pedagógus
Kárászné Hurták Ildikó pedagógus
Kismóni János osztályfőnök 10.B
Kovács Andrea Éva pedagógus
Partos-Nagy Eszter Mária osztályfőnök 10.A
Pokrócz Enikő osztályfőnök 9.B
Soós Tibor pedagógus
Teleki Zsuzsanna pedagógus
Tolnai Miklós pedagógus, idegen nyelvi mkv.
Vig Attila Pálné pedagógus
Wágnerné Gálicz Katalin pedagógus, reál mkv.
Walczer Fanni pedagógus

Házi feladatok, dolgozatok rendje

A hétvégi házi feladatok szabályai:

Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóinknak rendszeresen otthon felkészülési feladatokat állapítsunk meg. Ennek szempontjai:

•             A tanulókat egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

•             Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 30 percet vehet igénybe egy   tantárgyból. (Ez az idő a tanulók képességei szerint természetesen különböző lehet.)

•             Minden szaktanár tudomásul veszi, hogy a tanulónak több tantárgyból is készülnie kell.

•             Tanítási szünetek idejére nem adunk több házi feladatot.

Iskolai dolgozatok szabályai:

Iskolánkban az alábbi iskolai dolgozatok jellemzőek:

Röpdolgozat

-előzetes bejelentés nélkül íratható,

-az egész osztályt vagy egy-egy tanulót érint,

-az utolsó ill. az azt megelőző kettő anyagrészből íratható,

-értékelését a munkaközösségek határozzák meg.

Témazáró dolgozat

-az egész osztályt érinti,

-egy héttel előre be kell jelenteni,

-minden hiányzó tanulónak pótolnia kell,

-egy nap két témazáró dolgozatnál több nem íratható,

-az osztályozó naplóba piros jegyként kerül és kettő jegynek tekintendő.

A tanuló joga megtudni a szaktanártól a tanulmányi teljesítményének értékelését.

A témazáró dolgozatok ponthatárai egyes tantárgyakból a gimnáziumi és a szakközépiskolai osztályokban is:

Magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv és német nyelv

                0-39%   =1

                40-54% =2

                55-69% =3

                70-84% =4

                85-100%=5

Reál tantárgyak:

                0-29%   =1

                30-49% =2

                50-69% =3

                70-84% =4

                85-100%=5

A kijavított és osztályozott témazáró dolgozatát 15 munkanapon belül, az írásbeli számonkérést, írásbeli feleletet és az ún. „röpdolgozatot” a megírást követő egy héten belül ki kell javítani, utána a tanuló megtekintheti, az értékelés szempontjait megismerheti.

Beiratkozás rendje

Esemény Időpont
Az intézmény megküldi a felvételről szóló értesítést a jelentkezőknek és az Általános Iskoláknak 2023. április 28.
Elektronikus beiratkozás a KRÉTA-n keresztül (BKI) 2023. június 1– június 22.
Beiratkozás az intézménybe személyesen 2023. június 23. 8:00–16:00

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

Foglalkozás megnevezése Heti óraszám
Tömegsport 2
Gyógytestnevelés 3
Felzárkóztatás 2
BTMN-fejlesztés 6
Tehetségfejlesztés-biológia 2
SNI-s fejlesztés 2

Létszámadatok

Osztály Létszám Képzés
9. A 36 magyar-angol két tanítási nyelvű,
emelt angol nyelvi
9. B 36 emelt digitális kultúra,
honvédelmi-, belügyi rendészeti
10. A 37 magyar-angol két tanítási nyelvű,
emelt angol nyelvi
10. B 37 emelt digitális kultúra,
honvédelmi-, belügyi rendészeti
11. A 35 magyar-angol két tanítási nyelvű,
emelt angol nyelvi
11. B 33 emelt informatika,
honvédelmi-, belügyi rendészeti
12. A 34 magyar-angol két tanítási nyelvű,
emelt angol nyelvi
12. B 36 emelt informatika,
honvédelmi-, belügyi rendészeti
Összesen: 283  

LanguageCert államilag elismert nemzetközi angol nyelvvizsga

languagecert szoveghez 

A LanguageCert vizsgák a City & Guilds angol nyelvvizsgák utódjai, miután a Peoplecert Qualifications nevű angol cég megvásárolta a City & Guilds vizsgák szellemi tulajdonjogát és gondoskodik a vizsgák nemzetközi folytonosságáról.

A LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgák Nagy-Britannia egyik állami referenciakereten megtalálható angol nyelvvizsgarendszere, amelyet Európa több országában is elfogadnak.

A Peoplecert egy vizsgafejlesztéssel és vizsgaszervezéssel foglalkozó globális szervezet, amely az elmúlt közel 20 évben információs technológiai és menedzsment vizsgák fejlesztésével, illetve online vizsgáztatási platformok kidolgozásával és működtetésével alapozta meg hírnevét a világ több, mint 150 országában.

A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga számos előnyt nyújt felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az egyszerűségre törekszik, és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű feladatokkal.

A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett. A LanguageCert vizsgaközpont korszerű oktatási segédanyagokkal, letölthető mintafeladatokkal, értékelt mintavizsgákkal és felkészítő feladatokkal segíti a vizsgára való felkészülést.

A vizsga olvasáskészség. íráskészség, beszédkészség és beszédértés részekből áll. A nyelvvizsgát csak akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni, komplexen is, illetve külön írásbeli vagy szóbeli részvizsga formájában. A vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak a sikeresen letett írásbeli és szóbeli részvizsgákért is.

A nyelvvizsga előnyei

-       nemzetközileg is elismert egynyelvű nyelvvizsga

-       a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt

-       a feladatok hétköznapiak, életszerűek

-       a vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett

-       a szóbeli vizsgán tanár-diák párbeszéde zajlanak, nincs helyben végzett értékelés

 

A nyelvvizsga felépítése

A LanguageCert Vizsgaközpont egynyelvű írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál Magyarországon.

írásbeli részvizsga:

1. olvasáskészség      

2. íráskészség                         

szóbeli részvizsga:

1. beszédkészség

2. beszédértés

komplex vizsga:

írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga

 

Jelentkezés, árak, vizsgaidőpontok, jelentkezési határidők:

http://languagecert.hu/informacio_vizsga

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy a szóbeli vizsgák időpontja az aktuális vizsgabeosztás függvényében a fent megadott dátumok közül bármelyiken lehetséges.

A vizsgabeosztást a vizsgaközpont, illetve a vizsgahely határozza meg.

Vizsgaszabályzat

A jelentkezés és a vizsgán való részvétel feltétele a Vizsgaszabályzatban foglaltak elfogadása és tudomásulvétele.

A Vizsgaszabályzat elérhető a következő linken:  http://www.languagecert.hu/vizsgaszabalyzat

 

Nyelvvizsga értékelése

A komplex vizsga végeredménye az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek eredményéből tevődik össze: amennyiben mindkét vizsgarészen legalább PASS eredményt ér el a vizsgázó, úgy LanguageCert komplex nyelvvizsgája sikeres lesz.

Sikeres írásbeli részvizsgához az olvasáskészség(Reading) és íráskészség (Writing) mérésénél legalább PASS eredményt kell elérniük a vizsgázóknak.

Sikeres szóbeli részvizsgához a beszédértés (Listening) és a beszédkészség (Speaking) mérésénél kell minimum PASS eredménnyel teljesíteniük a vizsgázóknak.

Az értékelésről részletesebb információ a vizsgaközpont honlapján található:

http://www.languagecert.hu/ertekeles

Eredmények közlése

A vizsgaközpont feltölti az eredményeket az elektronikus adatbázisba, amint a végleges eredmények rendelkezésre állnak. Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A vizsgahelyek feladata, hogy a vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon.

Vizsgaközpontunk személyesen is felvilágosítást ad az eredményekről, amennyiben a vizsgázó igazolni tudja személyazonosságát.

 

Felkészítést segítő anyagok

További részletes leírás a vizsgáról, gyakorló feladatsorok, mintamegoldások és szóbeli mintaanyagok a www.languagecert.hu weboldalon találhatók.

A Vizsgaközpont elérhetősége

A LanguageCert vizsgaközpont munkatársai szívesen állnak az önök rendelkezésére a következő elérhetőségeken:

 

LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont

1095 Budapest, Soroksári út. 48.

T + 36 1 612 0308

E Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felügyeleti szerv: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ   www.nyak.hu

Kérvények