Angol szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsga helye, ideje:

Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium,

2510 Dorog, Otthon tér 3.

2024. március 4. 14:45-től

2024. március 5. 14:45-től

A szóbeli felvételi vizsga beosztása elérhető lesz a honlapunkon. Akinek legalább B1 szintű nyelvvizsgája van, és ennek másolatát a szóbeli felvételi vizsga előtt eljuttatta az iskolához (pl. csatolta a felvételi laphoz), nem kell megjelennie a felvételi vizsgán, automatikusan megkapja a maximális pontot az angol felvételire.

 

Hasznos tudnivalók

 1. 20 perccel a megjelölt időpont előtt érkezz a vizsgára!
 2. Ne felejtsd otthon a személyi vagy diákigazolványodat!
 3. Szükséged lesz egy tollra.
 4. A vizsga a felkészülési idővel együtt várhatóan 20-25 percet vesz igénybe.

 

Elvárható nyelvtani ismeretek:

 1. Igeidők: jelen (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect), múlt (Past Simple, Past Continuous), jövő (Future mple, to be going to)
 2. A módbeli segédigék használata (can-could, must-have to, shall-will, should)
 3. A melléknevek és fokozásuk; hasonlító szerkezetek
 4. Az elöljárószavak és gyakori vonzatos igék ismerete
 5. Személyes névmások, birtokos névmások, birtokos jelzői névmások, vonatkozó névmások
 6. A határozott és a határozatlan névelő különbsége
 7. Határozók
 8. Egyszerű mondatok: kijelentés, felszólítás, tiltás; kérdő és tagadó szórend
 9. Összetett mondatok, kötőszavak
 10. Főnévi igenév és –ing-es alakok különbsége (egyszerűbbek)
 11. A függő beszéd alapjai (kijelentés, felszólítás, tiltás időegyeztetés nélkül)
 12. A feltételes mód

 

Szóbeli vizsga menete

1. rész Olvasott szöveg értése (10 perc)

Felkészülés egy 120-150 szavas terjedelmű angol nyelvű szöveg magyar nyelvű összegzésére.

2. rész Beszédkészség (10 perc - vizsgabizottság előtt zajlik)

- Bemelegítő beszélgetés (nem képezi az értékelés részét).
- A felkészülés alatt megismert angol nyelvű szöveg magyar nyelvű összefoglalása.
- A közzétett társalgási témakörök valamelyikére épülő tétel önálló kifejtése.

 1. Bemutatkozás és család (tagjai, rokoni kapcsolatok; családi ünnepek – tipikus angol ünnepek)
 2. Iskola (épülete, tanárok, tantárgyak, órarend, tanulás, baráti kör, tanórán kívüli tevékenységek, személyes tervek)
 3. Napirend (hétköznap, hétvégén, délutáni elfoglaltságok, továbbtanulás)
 4. Az otthon (a lakóhely leírása; vásárlás, házimunka)
 5. Étkezések (főbb étkezések, jellegzetes magyar és angol ételek)
 6. Szabadidő (hobbi: olvasás, zene, színház és mozi)
 7. Egészséges életmód (nyári és téli sportok)
 8. Betegség (az orvosnál)
 9. Utazás, nyaralás, közlekedés
 10. Időjárás (évszakok, öltözködés, Nagy Britannia és Magyarország időjárása)
 11. Tudomány és technika (szerepe a mindennapi életben, számítógép, mobiltelefon, Internet)
 12. Alapvető ismeretek Nagy-Britanniáról, kultúrájáról, szokásairól

 

A vizsga értékelése

A szóbeli vizsgáért maximálisan 20 pont kapható.

A vizsgáztató tanárok a következő szempontok szerint pontozzák a felvételizők teljesítményét:

 • kommunikatív érték
 • szókincs
 • nyelvhelyesség
 • beszédértés
 • kiejtés

Kommunikatív érték
0 pont:  A vizsgázó nem vagy csak szaggatottan, összefüggéstelenül kommunikál idegen nyelven.
1 pont:  A vizsga során a vizsgázó egy-két kivételtől eltekintve nem képes sem önállóan, sem kérdésekre válaszolva kommunikálni.
2 pont:  A legalapvetőbb témakörökben is ötlettelen, csak szegényes szókinccsel és mondatfűzéssel kommunikál.
3 pont:  Nem tud elszakadni a témához betanult panelektől, a vizsgáztatói kérdések megzavarják.
4 pont:  A vizsgázó viszonylag önállóan  beszél a témáról.
5 pont:  A vizsgázó gördülékeny párbeszédet folytat a vizsgáztatóval, jól alkalmazza a mindennapi beszédhelyzetekben szükséges fordulatokat.

Szókincs
0 pont:  A vizsgázó szókincse csupán néhány lexikai egységre korlátozódik.
1 pont:  Beszédét egyszerű szóhasználat jellemzi, gyakori nem megfelelő a szóhasználat, ami akár az értést is akadályozhatja. Állandó szóismétlés jellemzi.
2 pont:  Beszédét egyszerű szóhasználat jellemzi, többször nem megfelelő a szóhasználat, ami akár az értést is akadályozhatja. Időnkénti szóismétlés jellemzi.
3 pont:  Beszédét nagyrészt a témának megfelelő szókincs jellemzi. Az időnkénti rossz szóválasztás korlátozhatja a mondanivaló megértését.
4 pont:  Aktív szókincsét változatosan és megfelelő módon alkalmazza, a vizsgáztató kérdéseire adott válaszai egyértelműen tükrözik a megfelelő passzív szókincs ismeretét is. Néhol nem teljesen megfelelő a szóválasztása.

Nyelvhelyesség
0 pont:  Nyelvhelyesség szempontjából egyetlen értékelhető mondata sincs. Hibái olyan súlyosak, hogy gyakorlatilag nem vagy csak alig jön létre kommunikáció.
1 pont:  Nyelvtani szerkezetei nagyon egyszerűek, és több, a megértést jelentősen nehezítő nyelvi hibát tartalmaznak.
2 pont:  Beszédszándékait csak egyszerű, időnként pontatlan nyelvtani szerkezetek alkalmazásával tudja megvalósítani (múlt idő helyett jelen idő, egyes szám helyett többes szám stb.) A hibák a megértést alig befolyásolják.
3 pont:  A szinten elvárható nyelvtani szerkezetek alkalmazásával és folyamatosan kommunikál, a jelentkező hibák nem következetesen fordulnak elő, olykor javítja önmagát.
4 pont:  Nyelvhelyesség szempontjából mondatai kevés hibát mutatnak. A hallgató számára a kisebb pontatlanságok ellenére is könnyen érthető a vizsgázó mondanivalója.
5 pont:  A vizsgázó helyesen használja az egyszerű nyelvtani struktúrákat, alig hibázik.

Beszédértés
0 pont: Az idegen nyelvű, normál beszédtempóban beszélőt a vizsgázó a legalapvetőbb témá(k)ban sem érti.
1 pont:  A vizsgáztatót gyakran nem érti, illetve félreérti, így a kommunikáció sokszor elakad.
2 pont:  Az információknak csak a lényegét érti meg, gyakran visszakérdez.
3 pont:  A vizsgázó olykor visszakérdez, de az alapfokon elvárható szókincset és nyelvtani szerkezeteket megérti, ezért a kommunikáció folyamatosnak mondható.
4 pont:  Jól érti a köznapi témákban, normál beszédtempóban elhangzó közléseket, csak elvétve bizonytalanodik el.
5 pont:  Az alapvető témakörökkel kapcsolatos információkat pontosan, könnyedén képes megérteni, azokra jól reagál.

Kiejtés
0 pont:  Sok, általában értelemzavaró hibát vét, hangsúlyozása, intonációja nem felel meg a célnyelv szabályainak.
1 pont:  Kevés hibát vét, hangsúlyozása, intonációja általában megfelel a célnyelv szabályainak.