Felvételi tájékoztató

A felvételi eljárás aktualitásai

Az Oktatási Hivatal 2023.04.21-én elkészítette a felvételi végeredményét (egyeztetett felvételi jegyzék). Ez alapján a következő tanulók kerültek be hozzánk a 2023/2024. tanévben 9. évfolyamra:

felvettek-2023-2024.jpg

 

Gratulálunk a Zsigmondy Gimnáziumba bekerült diákoknak! A beíratkozással kapcsolatban tájékoztató levelet küldünk.

Minden, hozzánk felvételiző tanulót értesítünk a felvételi eredményről. 

A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén a jelentkező és a szülő – az Nkt. 37. §-a és az Szkt. 37. §-a alapján – jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet (a Zsigmondy Gimnázium esetében az Esztergomi Tankerületi Központ). A középfokú jelentkezést elutasító igazgatói határozattal szembeni jogorvoslati eljárásban a középfokú intézmény fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék.

A jogorvoslati kérelmek beérkezésének határideje: az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

 


Az intézmények április 13-áig elkészítik a KIFIR iskolai rangsoroló programban a jelentkezők sorrendjét tartalmazó ideiglenes felvételi jegyzéket, majd azt − a Hivatal által meghatározott módon − megküldik a Hivatalnak.

Az Oktatási Hivatal Április 3-áig a beérkezett módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti jelentkezettek listáját.

 

2023. 03. 13-án honlapunkon nyilvánosságra hoztuk a felvételi jegyzéket.

 

A következő határidő a tanulókat és szüleiket érinti: március 21-22én módosíthatják a tanulói adatlapkat. 

A tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalhoz kellett benyújtani a felvételi eljárás keretében, a módosítását szintén az Oktatási Hivatalhoz lehet benyújtani. A jogszabályi hátteret a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 38. § (6) bekezdése szabályozza.

A tanuló és a szülő közösen módosíthatja a tanulói adatlapot. A módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során új középfokú iskola nem jelölhető meg, a beírt tanulmányi területek nem törölhetők, azonban az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett középfokú iskolához újabb tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható. Új tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő, érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak.

 

Egy kis statisztikai segítség a módosítás komoly dilemmájához a tavalyi felvételi jegyzék és bekerülés összehasonlításából.

A 001. tagozatra jelentkezők közül (76 fő) 24-en kerültek be az intézménybe, közülük 18 fő a 001. tagozatra. Az első, erre a tagozatra bekerülő az ideiglenes rangsor 2. helyén állt, az utolsó a 39. helyen. A 66. helyen álló is bekerült az intézménybe, csak egy másik, általa megadott tagozatra.

A 002. tagozatra jelentkezők közül (162 fő) 47-en kerültek be az intézménybe, közülük 18 fő a 002. tagozatra. Az első, erre a tagozatra bekerülő az ideiglenes rangsor 2. helyén állt, az utolsó a 116. helyen. A 153. helyen álló is bekerült az iintézménybe, csak arra a másik tagozatra, amire még jelentkezett hozzánk.

A 003. tagozatra jelentkezők közül (160 fő) 52-en kerültek be az intézménybe, közülük 16 fő a 003. tagozatra. Az első, erre a tagozatra bekerülő az ideiglenes rangsor 4. helyén állt, az utolsó a 69. helyen (ő erre a tagozatra is jelentkezett).

A 004. tagozatra jelentkezők közül (123 fő) 37-en kerültek be az intézménybe, közülük 19 fő a 004. tagozatra. Az első, erre a tagozatra bekerülő az ideiglenes rangsor 4. helyén állt, az utolsó a 79. helyen (ő erre a tagozatra is jelentkezett).

A felvételt nyert tanulók 51%-a 2 tagozatra is adott be jelentkezést, 31%-a 3 tagozatra, 14%-a egy tagozatra és 4%-a 4 tagozatra jelentkezett a Zsigmondy Gimnáziumba.

 

 

A felvételi eljárás folyamata

2023. február 27. - március 14. A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.
2023. március 17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2023. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2023. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak.
2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
2023. április 3. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.
2023. április 21. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2023. május 8-19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2023. május 8. - augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2023. május 19. A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2023. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

Induló képzési formák

Minden gimnáziumi osztályunk 4 évfolyamos képzés (9-12. évfolyam).

 

0001. Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

A képzés célja az anyanyelvi tudás bővítése mellett, a tanulók idegen nyelv – tudásának magas szintű fejlesztése. A célnyelvet (angol) 9. és 10. évfolyamon 6-6., 11. és 12. évfolyamon 5-5 órában oktatjuk. 3 tantárgyat a képzés során végig angol nyelven tanítunk. A célnyelvi civilizáció tantárgy keretében tanítványaink megismerik a célnyelvi ország földrajzát, gazdaságát, irodalmát és kultúráját. A két tanítási nyelvű tagozaton szerzett érettségi (megfelelő eredmény esetén) felsőfokú (C1 komplex) nyelvvizsgát ér.

Az érettségi vizsga elvárásai:

  • angol nyelv (emelt szint)
  • angolul tanult tantárgyak közül legalább kettőből emelt/középszint.

 

0002. Emelt óraszámú angol nyelvi tagozat

A képzés célja a választott idegen nyelv legalább középfokú elsajátítása a 11. vagy 12. évfolyam végére. Ebben az osztályban a választott nyelvből heti 5 órás képzést biztosítunk. Azok a tanulók jelentkezhetnek, akik általános iskolában angol nyelvet tanultak. A foglalkozások csoportbontásban zajlanak, jól felszerelt nyelvi laborban. A 11-12. évfolyamon emelt szintű csoportokban készülhetnek fel a diákok az emelt szintű érettségi vizsgára, ami egyben a nyelvvizsga bizonyítványt is jelenti számukra. A tanulmányi területre gyengén látó tanulók is jelentkezhetnek.

 

 

0003. Emelt óraszámú digitális kultúra tagozat

A képzés célja az informatika vagy a műszaki terület iránt érdeklődő tanulók felkészítése magas szintű informatikai ismeretekre, továbbtanulásra, emelt szintű érettségi vizsgára. Emelt óraszámban oktatjuk a 12. évfolyam végéig az informatika tantárgyat. A képzés során a WINDOWS és LINUX operációs rendszerek segítségével tanulják a diákok az irodai szoftverek alkalmazását, prezentáció készítést, grafikai szerkesztéseket, WEB fejlesztést. Megismerkednek a programozás alapjaival, és egy nyelven megtanulnak programot írni, amely a felsőoktatásban az alapot adja a további fejlődésükhöz. Magasabb óraszámban tanulják a tanulók a matematika és az angol nyelv tantárgyakat is.

A képzésre nagyothalló tanulók is jelentkezhetnek.

 

0004. Honvédelmi-, belügyi rendészeti tagozat

A képzés célja, hogy a tanulók honvédelmi alapismereteket szerezzenek, ezért elméleti, gyakorlati és bemutató órákon vesznek részt. A foglalkozásokat az iskola tanárai mellett az intézménnyel kapcsolatban álló lövészdandár tisztjei is tartják. A gyakorlati képzés során térképészeti, tereptani, harcászati, haditechnikai és elsősegély-nyújtási ismereteket szereznek. A honvédelmi alapismeretek tantárgyból érettségizettek jó eséllyel jelentkezhetnek felsőfokú katonai képzésre, illetve lehetőségük van a katonai pályán elhelyezkedni. Angol nyelv tantárgyat (első idegen nyelv) magasabb óraszámban tanulják.

A képzés célja a rendészeti pályák iránt érdeklődő fiatalok számára az alapismeretek biztosítása és szakmai orientációjuk elősegítése. Tanulmányaik belügyi, kriminalisztikai, jogi, pszichológiai ismereteket tanulnak. A foglalkozásokat az iskola tanárai mellett a rendőrség állományának tagjai, a katasztrófavédelem képviselői is tartják. A rendőrség gyakorlati, mindennapos életébe is betekintést nyernek a tanulók. Lehetőséget biztosítunk, hogy a közösségi szolgálatot ezen a területen teljesítsék a diákok. A rendészeti alapismereteket elsajátított tanulóinknak lehetőségük van a rendőri, katasztrófavédelmi és tűzoltói pályákon való továbbtanulásra. Angol nyelv tantárgyat (első idegen nyelv) magasabb óraszámban tanulják. Gyógytestnevelésre utaltak nem jelentkezhetnek a tagozatra.

 

Tanulmányi terület kódja

Tanulmányi terület megnevezése

Képzési idő

(év)

Felvehető létszám

(fő)

0001 magyar-angol két tanítási nyelvű képzés 4 17
0002 emelt szintű angol nyelvi tagozat 4 17
0003 emelt szintű digitális kultúra tagozat 4 17
0004 honvédelmi, -belügyi rendészeti tagozat 4 17

 

 

                    Felvételi módja:   

  • tanulmányi eredmények
  • a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
  • a magyar-angol két tanítási nyelvű képzésnél angol nyelvből szóbeli felvételi vizsgát is tartunk

Kollégiumi elhelyezés: Kőrösy László Középiskolai Kollégium,

2500 Esztergom, Szent István tér 6.

Oktatott idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv

Minden érdeklődőnek szívesen adunk tájékoztatást az alábbi elérhetőségeinken is:

Telefon: 06/33/431-675

Web: http://www.zsigmondy-dorog.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.