Érettségi vizsgára jelentkezés módja

Jelentkezés érettségi vizsgára

  • Az érettségi vizsgára való jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

Vizsgaidőszakok és jelentkezési határidők

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani. Előrehozott vizsgára csak a május-júniusi vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatalhoz nem lehet érettségi jelentkezést benyújtani.

A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-e. (Ha a meghatározott időpontok munkaszüneti napra esnek, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon jár le.) A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

Kapcsolat a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezéssel

Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és az a felvi.hu honlapon, az e-felvételi használatával történik. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki" vagy „helyettesíti" egymást.

Az érettségi vizsgakövetelmények 2017. január 1-jével életbe lépő változásairól itt tájékozódhat.

Részletes tájékoztató információk az érettségi vizsgára történő jelentkezésről

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése érettségi vizsgára

Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező tanulók jelentkezése

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját" középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a „saját" középiskolája fog megadni.

Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola szervez érettségi vizsgát. A tanulói jogviszonyban álló, érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó az október-novemberi vizsgaidőszakban abban a középiskolában jelentkezhet, amellyel a tanulói jogviszonya fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, valamely vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában adhatja le a jelentkezését. Az október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező középiskolák listája augusztus második felétől található meg a www.oktatas.hu honlapon.

Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező tanulók jelentkezése

Érettségi vizsgára jelentkezni a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után abban a középiskolában lehet, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonya fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában vagy a kormányhivatalnál.

- Ha a vizsgázó középiskolája az október-novemberi vizsgaidőszakra kijelölésre kerül, úgy csak ebben az intézményben személyesen nyújthatja be a jelentkezését.

- Ha a vizsgázó középiskolája nem kerül kijelölésre az október-novemberi vizsgaidőszakra, úgy a jelentkezését személyesen benyújthatja egy kijelölt középiskolába.

- Ha a vizsgázó középiskolája nem kerül kijelölésre az október-novemberi vizsgaidőszakra, úgy a jelentkezésének kormányhivatalba történő benyújtásához használhatja a www.oktatas.hu oldalon elérhető jelentkezési lapot.

A jelentkezés határideje

A május-júniusi vizsgaidőszakban február 15., az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5. az érettségi jelentkezési határidő.

Fontos a jelentkezési határidők betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni.

Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

A vizsgadíjakról

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A fizetendő vizsgadíj összege:

- Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2019-ben 22.000,- Ft).

- Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2019-ben 37.000,- Ft).

A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek.

A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.

Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját – a középiskola által meghatározott módon – a középiskolának kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

Ha az Oktatási Hivatalnak kell befizetni a vizsgadíjat, a vizsgadíj befizetése történhet csekken vagy átutalással. Csekket a jelentkező az adott kormányhivatalban kaphat, az átutalás esetében az Oktatási Hivatal honlapján található jelentkezési lap kitöltési útmutatójában találja meg a számlaszámot.

Az emelt szintű vizsgák

Ha a vizsgázó bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgát a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek többnyire természetesen középiskolák, de a középiskolák csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat.

Vizsgakövetelmények, általános információk

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgatárgyak többségének vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 2017. január 1-jével módosult. A 40/2002. OM rendelet módosított szövege az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok, közlemények oldalról érhető el.

Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg a vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak – nem kell megismételni. Amennyiben tehát a vizsgázó pótló vizsga letételére jogosult, úgy a törzslapkivonat alapján a jelentkezés vizsgaidőszakában kell vizsgatárgyanként megvizsgálni, hogy a vizsgázó mely vizsgatárgyakból jogosult a sikeresen teljesített vizsgarészen (pl.: írásbeli, szóbeli, gyakorlati) elért eredmény megtartására, és mely vizsgatárgyakból nem.

Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó további aktuális információk a www.oktatas.hu a honlapon Köznevelés\Érettségi menüpontban a megfelelő vizsgaidőszakot kiválasztva találhatók meg.

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további általános információk találhatók a www.oktatas.hu honlapon

- a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok, közlemények

- a Köznevelés\Érettségi\Jogorvoslat

- a Köznevelés\Érettségi\Gyakran ismételt kérdések az érettségivel kapcsolatban

menüpontban.

Segítség a jelentkezés benyújtását követően

Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud válaszolni.

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázó jelentkezése előrehozott érettségi vizsgára idegen nyelvből és informatikából

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában első alkalommal letett érettségi vizsga, amelyre idegen nyelvekből, továbbá informatikából kerülhet sor.

Ez azt jelenti, hogy a tanuló középiskolájának a helyi tantervében kell meghatároznia, hogy az egyes tantárgyakat hány évfolyamon heti hány órában tanítja, és ha a tanuló a meghatározott évfolyamokon megszerzi a számára előírt osztályzatokat, tehet az adott vizsgatárgyból előrehozott érettségi vizsgát.

A jelentkezés módja és határideje

Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját" középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a „saját" középiskolája fog megadni. Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem lehet előrehozott vizsgát tenni.

A május-júniusi vizsgaidőszakban a jelentkezési határidő február 15.

Fontos a jelentkezési határidők betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni.

Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

Előrehozott érettségi vizsgára közép- és emelt szinten is lehet jelentkezni.

Ha a vizsgázó sikeres (tehát legalább elégséges) előrehozott érettségi vizsgát tett középszinten idegen nyelv vagy informatika vizsgatárgyból, akkor az október-novemberi vizsgaidőszakban arra van lehetősége, hogy szintemelő érettségi vizsgát tegyen.

Sikeresen teljesített előrehozott középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsga ugyanazon a szinten történő megismétlésére az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt nincs lehetőség.

A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a sikertelen a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázó döntése alapján jelentkezhet javító- és pótló vizsgára is az elégtelen eredménnyel rendelkező vizsgatárgyakból, de arra is lehetősége van, hogy másik vizsgatárgyat válasszon. A jelentkező a vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történő jelentkezéskor megváltoztathatja.

Az emelt szintű vizsgák

Ha a vizsgázó bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgát a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek többnyire természetesen középiskolák, de a középiskolák csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat.

Vizsgakövetelmények, általános információk

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgatárgyak többségének vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 2017. január 1-jével módosult. A 40/2002. OM rendelet módosított szövege az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok, közlemények oldalról érhető el.

Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg a vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak – nem kell megismételni. Amennyiben tehát a vizsgázó pótló vizsga letételére jogosult, úgy a törzslapkivonat alapján a jelentkezés vizsgaidőszakában kell vizsgatárgyanként megvizsgálni, hogy a vizsgázó mely vizsgatárgyakból jogosult a sikeresen teljesített vizsgarészen (pl.: írásbeli, szóbeli, gyakorlati) elért eredmény megtartására, és mely vizsgatárgyakból nem.

Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó további aktuális információk a www.oktatas.hu a honlapon Köznevelés\Érettségi menüpontban a megfelelő vizsgaidőszakot kiválasztva találhatók meg.

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további általános információk találhatók a www.oktatas.hu honlapon

- a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok, közlemények

- a Köznevelés\Érettségi\Jogorvoslat

- a Köznevelés\Érettségi\Gyakran ismételt kérdések az érettségivel kapcsolatban

menüpontban.

Segítség a jelentkezés benyújtását követően

Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud válaszolni.

Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket, nem szervez érettségi vizsgákat, így egy adott érettségi jelentkezés beérkezésével, elfogadásával, hiánypótlásával, visszaigazolásával, vizsgabeosztásával kapcsolatban nem tud segítséget nyújtani. Ezekkel a kérdésekkel mindig az adott érettségi jelentkezést fogadó intézményhez kell fordulni.

Érettségi vizsgajelentkezés menete érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók esetében

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, Magyarországon bármelyik vizsgatárgyból bármelyik vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát, függetlenül attól, hogy a középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat, az adott vizsgatárgyból van-e érettségi eredménye, illetve milyen szintű érettségi eredménye van. Az "új" érettségi vizsgák száma nincs korlátozva, életkorhoz sincs kötve, és a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból annyiszor tehet érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné. Egy vizsgaidőszakban egy vagy akár több vizsgatárgyból is lehet „újra” érettségi vizsgát tenni.

A jelentkezés módja és határideje

Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó (a továbbiakban: vizsgázó) a május-júniusi vizsgaidőszakban február 15-éig, az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5-éig személyesen, postai úton tértivevényes küldeményben vagy elektronikusan jelentkezhet érettségi vizsgára a területileg illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalokban. (Ha a jelentkezési határidő munkaszüneti napra esik, a jelentkezési határidő a munkaszüneti napot követő első munkanapra módosul.) Arra is van lehetőség, hogy a vizsgázó személyesen egy vizsgát szervező középiskolában nyújtsa be a jelentkezését, de a középiskolák nem kötelesek fogadni a velük tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezőket.

Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola, csak a kijelölt középiskolák szerveznek érettségi vizsgákat. Az adott október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező intézmények listája augusztus közepétől megtalálható az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján.

Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket.

Ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakban több vizsgatárgyból is kíván érettségi vizsgát tenni, minden vizsgára történő jelentkezését egy intézményben (kormányhivatalban vagy középiskolában) kell leadnia.

Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és a felvi.hu honlapon, az „e-jelentkezés” funkció használatával történik. Tehát abban az esetben, ha a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból szeretne érettségi vizsgát tenni, az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásra is külön jelentkeznie kell, vagyis a két jelentkezés nem "váltja ki" vagy "helyettesíti" egymást.

Fontos a jelentkezési határidők betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni.

Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

A jelentkezési lap

Ha a vizsgázó kormányhivatalban nyújtja be a jelentkezését, a jelentkezési lap – a május-júniusi vizsgaidőszakra történő jelentkezés esetén várhatóan január második felétől, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén várhatóan augusztus második felétől ‒ elérhető a www.oktatas.hu honlapról (közvetlenül a főoldalról), ezt kell a kitöltés után a szükséges mellékletekkel együtt megküldeni a kormányhivatalnak. A jelentkezési lap benyújtásához részletes felhasználói útmutató készül, amely ismerteti az elektronikus jelentkezés benyújtásának módját, valamint a jelentkezési laphoz csatolandó mellékleteket is.

Ha egy középiskola fogadja a vizsgázó jelentkezését, a jelentkezési lapot ennek a középiskolának kell biztosítania, és ott is kell azt leadni.

A kormányhivatali jelentkezésről

A vizsgázó a kormányhivatalt ‒ a lakóhelyétől függetlenül ‒ saját maga választhatja ki. A kormányhivatalok listája és elérhetősége megtalálható a www.oktatas.hu/Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon.

Ha a vizsgázó egy kormányhivatalban jelentkezik (közép- vagy emelt szinten) érettségi vizsgára, vagy bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára, az érettségi vizsgát a kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek többnyire természetesen középiskolák, de a középiskolák csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. (Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat.)

A vizsgadíjakról

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A fizetendő vizsgadíj összege:

- Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2019-ben 22.000,- Ft).

- Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2019-ben 37.000,- Ft).

A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek.

A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.

Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját – a középiskola által meghatározott módon – a középiskolának kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

Ha az Oktatási Hivatalnak kell befizetni a vizsgadíjat, a vizsgadíj befizetése történhet csekken vagy átutalással. Csekket a jelentkező az adott kormányhivatalban kaphat, az átutalás esetében az Oktatási Hivatal honlapján található jelentkezési lap kitöltési útmutatójában találja meg a számlaszámot.

Segítség a felkészüléshez

A felkészülésben segítséget jelent, hogy valamennyi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása megtalálható az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok).

A vizsgakövetelmények tartalmazzák a teljes közép- és emelt szintű követelményrendszert. A vizsgaleírások az egyes vizsgarészek tartalmi szerkezetét, a feladatsorok, a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos tudnivalókat ismertetik mindkét szinten. A szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információk vizsgatárgyanként különböznek, az egyes vizsgatárgyak esetében a nyilvánosságra hozható információkat a vizsgát szervező intézménynek legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt nyilvánosságra kell hoznia.

Ha a vizsgázó egy kormányhivatalban jelentkezik középszintű érettségi vizsgára. vagy bármelyik vizsgát szervező intézményben emelt szintű érettségi vizsgára, az érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi, ezért ezekre a szóbeli vizsgákra vonatkozóan a nyilvánosságra hozható információk az Oktatási Hivatal honlapján lesznek megtalálhatók, legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

Az érettségi vizsga részletes követelményei mellett a felkészülésben további segítség lehet, hogy az Oktatási Hivatal honlapján minden vizsgaidőszakban megjelentet néhány segédanyagot. Ezek az anyagok a Hivatal honlapján megtalálható korábbi vizsgaidőszakok írásbeli feladataival (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok) együtt segítik mind a vizsgára készülők, mind a felkészítő szaktanárok munkáját. Javasoljuk, hogy a felkészülés alatt tanulmányozzák a Hivatal honlapján megtalálható tájékoztató anyagokat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgatárgyak többségének vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 2017. január 1-jével módosult. A 40/2002. OM rendelet módosított szövege az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok, közlemények oldalról érhető el.

Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg a vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak – nem kell megismételni. Amennyiben tehát a vizsgázó pótló vizsga letételére jogosult, úgy a törzslapkivonat alapján a jelentkezés vizsgaidőszakában kell vizsgatárgyanként megvizsgálni, hogy a vizsgázó mely vizsgatárgyakból jogosult a sikeresen teljesített vizsgarészen (pl.: írásbeli, szóbeli, gyakorlati) elért eredmény megtartására, és mely vizsgatárgyakból nem.

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, az „új” érettségi eredményét nem az érettségi bizonyítványába vezetik be, erről az eredményről a vizsgázó egy érettségi tanúsítványt kap, amely dokumentum az érettségi bizonyítvánnyal együtt felhasználható a felsőoktatási felvételi eljárás során.

Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó további aktuális információk a www.oktatas.hu a honlapon Köznevelés\Érettségi menüpontban a megfelelő vizsgaidőszakot kiválasztva találhatók meg.

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további általános információk találhatók a www.oktatas.hu honlapon

- a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok, közlemények

- a Köznevelés\Érettségi\Jogorvoslat

- a Köznevelés\Érettségi\Gyakran ismételt kérdések az érettségivel kapcsolatban

menüpontban.

Segítség a jelentkezés benyújtását követően

Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud válaszolni.

Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket, nem szervez érettségi vizsgákat, így egy adott érettségi jelentkezés beérkezésével, elfogadásával, hiánypótlásával, visszaigazolásával, vizsgabeosztásával kapcsolatban nem tud segítséget nyújtani. Ezekkel a kérdésekkel mindig az adott érettségi jelentkezést fogadó intézményhez kell fordulni.